Adatvédelem

Személyes adat akkor kezelhető, ha

1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben –
helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének
kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása,
különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Különleges adat akkor kezelhető, ha

1. az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
2. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti
szervezeti tagságra vonatkozó adatok esetében, az nemzetközi
egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése,
továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény
elrendeli;
3. egyéb esetekben azt törvény elrendeli.